vấn đề shipper

Cách giải quyết khi các shipper cạnh tranh nhau

Cách giải quyết khi các shipper cạnh tranh nhau

Hiện chưa thể thống kê tại Hồ Chí Minh, Hà Nội có bao nhiêu nhóm shipper đang hoạt động, nhưng việc nhóm này nói xấu nhóm khác, lừa đảo nhau, giành cướp khách… diễn ra khá thường xuyên cho thấy